Home » Committees » Upliftment Committee

Upcoming Miqaat

  • 22 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedna Moosa Kalimuddin ibne Syedna Zakiuddin (A.Q.), 36th Dai (Jamnagar)
  • 22 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedi Habibullah ibne Shaikh Sultan ali (Bharuch)
  • 27 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedna Dawood Burhanuddin ibne Ajab Shah (R.A.) (26th Dai) Ahmedabad

Upliftment Committee

S.N. NAME POST MOBILE
1 Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Abbas bhai Sk Badruddin bhai Barrister Convener 9822595339
3 Sk Zoeb bhai Sk Ibrahim bhai Harnesswala Member 9823290651
4 Sk Moiz bhai Fakhruddin Hakimi (Jamnagarwala) Member 9822010352
5 M Akberali bhai M Abdulrahim bhai Godhrawala Member 9890312125
6 Huzaifa bhai M Yasin bhai Diwan Member 9822528311
7 Shabbir bhai Fazlehusain bhai Furniturewala Member 9604602752