Home » Committees » Trust Waqf and Estates Committee

Upcoming Miqaat

  • 20 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedi Mulla Wali Bhai Shaheed Bin Syedi Jivanji (A.Q)
  • 27 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedi Yusuf Ji Bin Syedi Dawood bhai (A.Q) Shajapur
  • 19 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedna Idris Imaaduddin (RA) In Shibaam (Yemen) 19th Dai Al Mutlaq

Trust Waqf and Estates Committee

S.N NAME POST MOBILE
1 Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Fakhruddin Bhai M Ahmedali Bhai Sabuwala Convener 9422080617
3 Sk Moiz Bhai M.Talib Bhai Ezzi Member 9850159127
4 Sk Mustafa Bhai Yahya Bhai Jamali Member 9371069252
5 Sk Abbas Bhai Shk Alihusain Bhai Bhanpurawala Member 9371008795
6 Siraj Bhai Ibrahim Bhai Jamnagarwala Member 9890391154
7 M Zohair bhai Sk Shabbir Kagalwala (Patanwala) Member 9822435092
8 M Shabbir bhai M Haiderali Bhai Diwan Member 8055825152
9 Aliasgar Bhai Akber Bhai Hirani Member 9823866786