Home » Committees » Toloba Ul Kulliyaat Il Mumenoon

Upcoming Miqaat

  • 20 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedi Mulla Wali Bhai Shaheed Bin Syedi Jivanji (A.Q)
  • 27 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedi Yusuf Ji Bin Syedi Dawood bhai (A.Q) Shajapur
  • 19 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedna Idris Imaaduddin (RA) In Shibaam (Yemen) 19th Dai Al Mutlaq

Toloba Ul Kulliyaat Il Mumenoon

S.N. NAME POST MOBILE
1 Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Idris Bhai Saheb V.President 9890659352
3 Husain Bhai Yunus Bhai Poonawala (H.Yakub) Secretary 9960745251
4 Adnan Bhai Dr. Hatim Bhai Hakim Jt.Secretary 8055292919
5 Mustafa Bhai Sk Shabbir Bhai Patanwala Treasurer 9822007352
6 M Khuzema Bhai Sk Zoeb Bhai Ezzi Member 9823856652
7 Taha Bhai Sk Aunali Bhai Dhariwala Member 9890532121
8 Aliasgar Bhai Hunaid Bhai Poonawala Member 9823117987
9 Abdulqadir Bhai Mansoor Bhai Sanjeliwala Member 9890035152
10 Mohammed Bhai Sk Zohair Bhai Barsiwala Member 9822280273
11 Mohsin Bhai Husain Bhai Nagarwala Member 9921000002