Home » Committees » Toloba Ul Kulliyaat Il Mumenoon

Upcoming Miqaat

  • 07 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedi Abdeali Mohyuddin (A.Q) , Surat
  • 10 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedna Abdullah Badruddin (RA) In Surat (India) 50th Dai Al Mutlaq
  • 14 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedi Miyaji Mulla Taj Saheb (A.Q) , Umreth

Toloba Ul Kulliyaat Il Mumenoon

S.N. NAME POST MOBILE
1 Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Idris Bhai Saheb V.President 9890659352
3 Husain Bhai Yunus Bhai Poonawala (H.Yakub) Secretary 9960745251
4 Adnan Bhai Dr. Hatim Bhai Hakim Jt.Secretary 8055292919
5 Mustafa Bhai Sk Shabbir Bhai Patanwala Treasurer 9822007352
6 M Khuzema Bhai Sk Zoeb Bhai Ezzi Member 9823856652
7 Taha Bhai Sk Aunali Bhai Dhariwala Member 9890532121
8 Aliasgar Bhai Hunaid Bhai Poonawala Member 9823117987
9 Abdulqadir Bhai Mansoor Bhai Sanjeliwala Member 9890035152
10 Mohammed Bhai Sk Zohair Bhai Barsiwala Member 9822280273
11 Mohsin Bhai Husain Bhai Nagarwala Member 9921000002