Home » Committees » Anjuman E Taheri

Upcoming Miqaat

  • 07 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedi Abdeali Mohyuddin (A.Q) , Surat
  • 10 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedna Abdullah Badruddin (RA) In Surat (India) 50th Dai Al Mutlaq
  • 14 Rabi-ul-Awwal 1442 Urs : Syedi Miyaji Mulla Taj Saheb (A.Q) , Umreth

Anjuman E Taheri

S. N. NAME POST MOBILE
1 Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Yusuf Bhai Saheb V. President 9822027252
3 Idris Bhai Saheb V. President 9890659352
4 Sk.Aliasger Bhai Jabalpurwala (Amil Saheb Saifee Mohalla( V.President 9665521952
5 Sk Moiz Bhai M Talib Bhai Ezzi Secretary 9850159127
6 Sk Shabbirhusain Bhai M Abbasali Fatehnagri Jt. Sect. 9890023860
7 M Hamza Bhai Sk Hakim Bhai Rashik Jt. Sect. 9850728126
8 Sk Kausarali Bhai M. Anwarali Bhai Jamali Treasurer 9890644172
9 M.Aziz Bhai Sk.Taher Ali Bhai Nasir Jt.Treas. 9923905252
10 M.Fakhruddin Bhai M Ahmedali Sabuwala Jt.Treas. 9422080617
11 Sk Abbas Bhai Sk Alihusain Bhanpurawala Member 9822988852
12 Sk.Alihusain Bhai Shamsuddin Bhai Dhilla Member 9822012290
13 Sk Fakhruddin Bhai Sk Taher Poonawala Member 9422003462
14 Sk Khuzaima Bhai Sk Hashim Bhai Ezzi Member 9850079477
15 Sk Mohammed Bhai Sk Abdeali Poonawala Member 9371209252
16 Sk.Mudar Bhai Sk Saifuddin Bhai Ezzi Member 9923412152
17 Sk Mustafa Bhai Yahya Bhai Jamali Member 9371069252
18 Sk Shabbir Bhai Sk Alihusain Bhai Kanorewala Member 9158609000
19 Sk Tayyeb Bhai Sk Mohammed Bhai Damnagarwala Member 9822057177
20 Sk Zoeb Bhai Sk Noman Bhai Ezzi Member 9823930907
21 Sk Zoeb Bhai Sk Ibrahim Bhai Harnesswala Member 9823290651
22 M.Abbas Bhai Badruddin Bhai Barrister Member 9822595339
23 M.Ghulamabbas Bhai Sadiqali Bhai Rampurawala Member 9822080954
24 M Shabbir Bhai Fakhruddin Karachiwala Member 9371033391
25 M.Yusuf Bhai Sk.Mohammed Bhai Furniturewala Member 9373015152
26 M Zohair Bhai Sk Shabbir Bhai Kagalwala Member 9822435092
27 Abbas Bhai Ibrahim Bhai Bootwala Member 9823067868
28 Abbas Bhai Hatim Bhai Talodawala Member 9371236150
29 Khuzaima Bhai Qasim Bhai Shakir (Shaherawala) Member 9823030338
30 Mansoor Bhai Abdulali Bhai lokhandwala Member 9822027752
31 Shabbir Bhai Taher Bhai Attari Member 9371031513
32 Shabbir Bhai Fazlehusain Furniturewala Member 9890102500