Home » Committees » Anjuman E Badri (Khadki)

Upcoming Miqaat

  • 22 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedna Moosa Kalimuddin ibne Syedna Zakiuddin (A.Q.), 36th Dai (Jamnagar)
  • 22 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedi Habibullah ibne Shaikh Sultan ali (Bharuch)
  • 27 Rabi-ul-Akhar 1441 Urs : Syedna Dawood Burhanuddin ibne Ajab Shah (R.A.) (26th Dai) Ahmedabad

Anjuman E Badri (Khadki)

S. N. NAMES POST MOBILE
1 Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Mohammed bhai Yusuf Bhai Ghadiyali Secretary 9373321663
3 Amir Bhai Shabbirhusain Bhai Ezzi Jt. Secretary 9823037613
4 Ghulamabbas Bhai Sadiqali Rampurawala Member 9822080954
5 M Khanali Bhai Abdeali Bhai Rampurawala Member 9422079679
6 Burhanuddin Bhai Saifuddin Bhai Ghadiyali Member 9922564908
7 Firoz Bhai Abdeali Bhai Lokhandwala Member
8 Husain Bhai Fidahusain Bhai Khadkiwala Member 9860602152
9 Husain Bhai Sk. Ismail Bhai Poonawala Member 9373311662
10 Idris Bhai M Ahmedhusain Bhai Azad Member 9372525272
11 Shabbir Bhai M. M’hmdhusain Bhai Gheewala Member 9371013146