Home » Committees » Anjuman E Badri (Khadki)

Upcoming Miqaat

  • 20 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedi Mulla Wali Bhai Shaheed Bin Syedi Jivanji (A.Q)
  • 27 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedi Yusuf Ji Bin Syedi Dawood bhai (A.Q) Shajapur
  • 19 Zilqadal Haram 1441 Urs : Syedna Idris Imaaduddin (RA) In Shibaam (Yemen) 19th Dai Al Mutlaq

Anjuman E Badri (Khadki)

S. N. NAMES POST MOBILE
1 Janab Abdeali Bhai Saheb President 9822197752
2 Mohammed bhai Yusuf Bhai Ghadiyali Secretary 9373321663
3 Amir Bhai Shabbirhusain Bhai Ezzi Jt. Secretary 9823037613
4 Ghulamabbas Bhai Sadiqali Rampurawala Member 9822080954
5 M Khanali Bhai Abdeali Bhai Rampurawala Member 9422079679
6 Burhanuddin Bhai Saifuddin Bhai Ghadiyali Member 9922564908
7 Firoz Bhai Abdeali Bhai Lokhandwala Member
8 Husain Bhai Fidahusain Bhai Khadkiwala Member 9860602152
9 Husain Bhai Sk. Ismail Bhai Poonawala Member 9373311662
10 Idris Bhai M Ahmedhusain Bhai Azad Member 9372525272
11 Shabbir Bhai M. M’hmdhusain Bhai Gheewala Member 9371013146